Artikul boýunça basym zakaz

fhn

1 ädim. Harydy sebete goşuň

Egerde sizde satyn aljak zatlaryňyzyň sany taýýar bolsa, onda wagtyňyzu tygşytlaň we basym zakaz funksiýasyny ullanyň. Size gerekli haryd üçin katalogy agtarmak gerek däl, diňe artikulyny ýazaýmaly

Ýörite saýtyň ýokarky sag tarapdaky düwmä basyp awrorizasiýa geçin we sebete geçiň

bärde täze eltmek nokadyny goşup bilersiňiz ýada öňki ýazan sanawdan saýlap bilwersiňiz. Onuň üçin"Eltmek usulyny saýlaň" düwmäni basyň. Sistema saýlamak üçin salgykary hödürlär

basym zakaz üçin artikuly ýada adyny gözleg meýdançasyna ýazmaly

Ähli harytlary saýlandan soň, aksiýalara geçip bilýäňiz

2 ädim. Promoaksiýalary saýlaň

Aksiýaly harydyň käbirlerini göni zakazyňyza goşup bilýäňiz. Käbir aksiýalar sebetde saýlap bolýar"Siziň sebetiňiz üçin aksiýalar" bölüminde. Olaň düzümi şu wagytky kataloga bagly bolýar we haýsy aksiýaly şertini ýerine ýetirenligiňiz

Aksiýaly düwmä basanyňyzsa, ýörite bahaly haryt sanawy çykýar

Gerekli aksiýany saýlap"Harydy saýlamak" düwmä basyň. Gerekli sanyny saýlap"Ulanmak" düwmäni basyň

Ähli aksiýalar katalogyň başynda"Katalog täzelikleri" bölüminde ýerleşdirilýär

"Siziň sebetiňiz üçin aksiýa" bölüminde siz kömekçi usullaryny saýlap bilersiňiz( arzan kataloglar, probniklar we ş/m)

Egerde summasy ýeterlik däl bolsa, onda käbir aksiýalar görkezilmeýär. Şonda sebetiňize haryt goşsaňyz, gerekli aksiýasy "Siziň sebetiňiz üçin aksiýa" bölüminde görkeziler

3 ädim.Zakazy resmileşdiriň

"Sakazyň soňy" bölüminde: zakazyň katalog boýunça bahasy, ýeňillik bahasy we ballary görkezilýär.Zakaz etmägi dowam etmek üçin"Dowam et" düwmä basyň.Ondan soň zakazyň çegi we soňky bahaly sahypa açylar. Bärde zakazyň umumy agramy we sany görkeziler. Bul ädimde eltmäň görnüşini saýlap bolar

  • Zakazy birden almak(Ähli harytlar ambara gelen wagty)
  • Ikä bölmek(Ilki ambarda bar harydy alarsyňyz, galanlary ambara gekenden soň)
  • Gelen wagty (biz harytlary gelen wagty boýunça birikdirip zakazy bir näçe bölege böleris)

bärden siz gerek bolsa sebete dolanyp bilýäňiz, "YZA" düwmäni basyp

Zakazy soňlamak üçin"Zakaz etmek" düwmewsine basyň. Tassyklanan aýna açylar

Üns beriň "Zakaz etmek" düwmesine basandan soň, üýtgedip bolmaýar, diňe zakazy pozup bolýar.

Zakazy tölemek üçin "Zakazyň tölegine geçmek" nokadyna basyň

çykgyt bilen paýlaşmak