Maslahatçyny nähili registrasuiýa etmeli

регистрация

faberlic.com saýtda registrasiýa – bu ýönekeý, çalt we peýdaly.

 • Düýbünden mugt!
 • 2 minutden köp wagtyňyz almaz
 • Differensirlenen 20% dan ýeňillik
 • Zakazlaň öz başdak dolandyrylmagy

Bundan başgada, resmilşdirmek goşmaça gazanja mümkinçilik berýär: Siz Faberligyň maslahatçysy bolup, öz biznesiňozi gurup bilýäňiz

Biz size jikme-jik ädimli saýtda resmileşdirilmek instruksiýasyny taýarladyk. Faberlige goşulyň

Çykýan gözenekde, öz başdak regietrasiýa

Öz başdak basym registrasiýa nusgasy saýtyň esasy sahypasynda ýüze çykýar, internet dukanda ýada sebetde(saýtyň ýokarky sag tarapynda degişli dwmäni basyp geçip bolýar) eger siz intäk regietrasiýa geçmedik bolsaňyz. Birinji ädimde bary ýogy bir näçe meýdançany dolduryň

 • Ady,
 • E-mail,
 • Telefon nomery-sms-daky tassyklaýjy kod gerek bolar
 • Sizi çagyran maslahatçynyň ady we familiýasy(eger bar bolsa)

"Täzelikleri we aksiýalary bilesim gelýär" sözlüminiň garşysynda galoçka goýuň, biziň rassylkalarymyza goşulmak üçin we "Tasyklamak"düwmesine basyň. Indi siz Faberlige goşuldyňyz, bahalary ýeňillik bilen görüp bilersiňiz

"Tassyklamak" düýmesini basyň: "Goşmaça sazlamalar" penjiresi açylar, bärde şu wagytky ýeriňizi we özüňize oňaýly PN-y görkezmelidir. Eger isleseňiz bu maglumaty soň görkezip bilersiňiz.

Eger öň zakazlaryňyzy almak üçin PN-y görkezen bolmasasňyz, onda buny sebete keçende edip bilersiňiz.

Maslahatsyz öz başdak registrasiýa

Bu registrasiýa görnüşi,siziň Faberlik-de tanyş Maslahatçynyz ýok bolsa laýyk geler. Registrasiýadan soň siz saýtda ýeňillik göwrümli alyş-weriş edip, amatly aksiýalara gatnaşyp, isleseňizem Maslahatçy bolup bilersiňiz..

Ädım 1.Saýtyň ýokarky sag künjegindäki "Registrasiýa" düwmesini basyň..

Ädım 2. Açylan sahypada ähli görkezilen seterlerini dolduryň (Ýyldyzly bellenen seterler* hökman doldurulmalydyr). Eger siz aksiýa we täze harytlar barada habarlary almak isleýän bolsaňyz "Men kompaniýadan täzelikleri almak isleýärin" seterinde bellik goýuň.

Ädım 3. "Tassyklamak" düwmesini basyň.

Ädım 4. Görkezilen telefon nomeryňyza tasyklama kody sms edilip ugradylar. Bu kody açylan sahypada ýazyň.
Eger siz aksiýa we täze harytlar barada habarlary SMS bilen almak isleseňiz onda "Men kompaniýadan teklipler almak isleýärin" seterinde bellik goýuň. Eger siziň şu wagyt SMS-daky kody girizmek ýagdaýyňyz bolmasa, siz bu ädımı geçirip bilersiňiz. Bu ýagdaýda telefon nömerynyň gaýtadan tassyklamasy size zakaz edeniňizde hödürlrner. Nomery tassyklamasyz zakaz etmek mümkin däl

Ädım 5. Tasyklama kody ýazylandan soň "Faberlig-e hoş geldiňiz!" sahypasy açylar. "Şahsy otaga girmek" düwmesine basyň. Siz şahsy otagyňyza ýada Saýtın registrasiýa edilýän sahypasyna düşersiňiz.

Ädım 6. Görkezilen elektron-poçta siz login (regustrasiýa nömeryňyz) we sistema giriş parolyny alarsyňyz, hemde zakaz etmäne kömek etjek, Faberlik-de biznesiňizi başlamana kömek etjek Halypaňyzyň nomeryny alyp bilersiňiz

Zakazlaň öz başdak dolandyrylmagy

Bundan başgada, resmilşdirmek goşmaça gazanja mümkinçilik berýär: Siz Faberligyň maslahatçysy bolup, öz biznesiňozi gurup bilýäňiz

Biz size jikme-jik ädimli saýtda resmileşdirilmek instruksiýasyny taýarladyk. Faberlige goşulyň.

Çykýan gözenekde, öz başdak regietrasiýa.

Öz başdak basym registrasiýa nusgasy saýtyň esasy sahypasynda ýüze çykýar, internet dukanda ýada sebetde(saýtyň ýokarky sag tarapynda degişli dwmäni basyp geçip bolýar) eger siz intäk regietrasiýa geçmedik bolsaňyz. Birinji ädimde bary ýogy bir näçe meýdançany dolduryň.

Ady.

Ädim 3. Görkezilen telefon belgä tassyklaýjy kotly sms geler. Ony açylan sahypa ýazyň.
Eger siz Faberlikden ýörüte täzelikleri sms arkaly almak isleseňiz '' Men kompaniýadan täzelikleri almak isleýärin" ýazgyly seterinde bellik goýuň. Eger şu wagyt sms-daky kody ýazmak mümkinçiligiňiz ýok bolsa, onda bul ädimi geçirip bilersiňiz Bul ýagdada belgini täzeden tassyklamak size zakaz edeniňizde hödürlener. Belgiňizi tassyklaman zakaz edip bolanok..

Sizi çagyran maslahatçynyň ady we familiýasy(eger bar bolsa).

"Täzelikleri we aksiýalary bilesim gelýär" sözlüminiň garşysynda galoçka goýuň, biziň rassylkalarymyza goşulmak üçin "Tasyklamak"düwmesine basyň. Indi siz Faberlige goşuldyňyz, bahalary ýeňillik bilen görüp bilersiňiz

"Tassyklamak" düýmesini basyň: "Goşmaça sazlamalar" penjiresi açylar, bärde şu wagytky ýeriňizi we özüňize oňaýly PN-y görkezmelidir. Eger isleseňiz bu maglumaty soň görkezip bilersiňiz..

Eger öň zakazlaryňyzy almak üçin PN-y görkezen bolmasasňyz, onda buny sebete keçende edip bilersiňiz.

Her bir Maslahatçy öz strukturasyna adam registrasiýa edip biler. Onuň üçin şahsy kobinetda ''Meň strukturam" bölümine girip ''Registrasiýa etmek" düwmesine basmaly. Soňra Alyjy barada baglumaty ýazmaly:

 • Bu registrasiýa görnüşi,siziň Faberlik-de tanyş Maslahatçynyz ýok bolsa laýyk geler. Registrasiýadan soň siz saýtda ýeňillik göwrümli alyş-weriş edip, amatly aksiýalara gatnaşyp, isleseňizem Maslahatçy bolup bilersiňiz..
 • Ady
 • Ädım 2. Açylan sahypada ähli görkezilen seterlerini dolduryň (Ýyldyzly bellenen seterler* hökman doldurulmalydyr). Eger siz aksiýa we täze harytlar barada habarlary almak isleýän bolsaňyz "Men kompaniýadan täzelikleri almak isleýärin" seterinde bellik goýuň
 • Ädım 3. "Tassyklamak" düwmesini basyň.
 • Ädım 4. Görkezilen telefon nomeryňyza tasyklama kody sms edilip ugradylar. Bu kody açylan sahypada ýazyň.
  Eger siz aksiýa we täze harytlar barada habarlary SMS bilen almak isleseňiz onda "Men kompaniýadan teklipler almak isleýärin" seterinde bellik goýuň. Eger siziň şu wagyt SMS-daky kody girizmek ýagdaýyňyz bolmasa, siz bu ädımı geçirip bilersiňiz. Bu ýagdaýda telefon nömerynyň gaýtadan tassyklamasy size zakaz edeniňizde hödürlrner. Nomery tassyklamasyz zakaz etmek mümkin däl
 • E-mail
 • Ädım 5. Tasyklama kody ýazylandan soň "Faberlig-e hoş geldiňiz!" sahypasy açylar. "Şahsy otaga girmek" düwmesine basyň. Siz şahsy otagyňyza ýada Saýtın registrasiýa edilýän sahypasyna düşersiňiz.
 • Kod sözi

Bu maglumaty ýazaňyzdan soň görkezilen telefon belgiňize tassyklamak üçin kod SMS geler. Kod sistema birinji giriş etmek üçin gerekli: telefon belgiňizi tassyklaman zakaz ýerleşdirip bilmersiňiz. Bundan daşary görkezilen email salgyňyza login ( registrasiýa belgi) we parol sistema girmek üçin , maglumat bilen hat ugradylar