Kompaniýa hakynda

Hoş gördük
Faberlikde

gözel karaklar we joşgunly pikirler 
dünýäsı özüňiz we ýakynlaryňyz üçün

Geliň tanyş bolalyň

Faberlic- 12 ýyldan köpüräk dünýänıň iň iri parfüm-kosmetika kompaniýalaryň TOP-100-e girýän Rusiyada ýeketäk kompaniýadyr, krizis bolan 2015-nji ýylda bolsa, Faberlik kompaniýasy ösüş tempine görä 3-nji ýeri aldy. Bul reýtinge düşmek üçin her ýyl 50 müňden gowurak brendler ýaryşýar.

Reýting her ýyl Woman’s Wear Daily žurnalynda çap edilýär.

kompaniýa barada faktlar

her ýyl 1 500
täze harytlar

döwrebap maşgalalar üçin
giň haryt saýlawy

> 20 ýyl üstünlik 1997-nji ýyldan bäri bazardadyr

> her katalogda1000 köpüräk harytlar

7 847 000 maşgalalar
(28,6%) Rusiýada
biziň hiline ynanýalar*

* IPSOS COMCON
" Maksatly Grupalaryň Rusiýa indeksiniň tertipli derňewleri biýunça

20000000
ekzemplýarlar

katalogyň ýyllyk teražy

Biziň
taryhymyz

her ýyl

1997

2001

2003

2005

2007

2009

2010

2011-2012

2013

2015

2016

2017

2018

«Русская линия» kosmetik kompaniýasynyň döremegi

Brend Faberlic diýen täze ady aldy

Biz aktiw halkara ösüp başladyk

Faberlic SNG 15 ýurdynda we Baltikada Rusiýaň göni satuwlar kompaniýasynyň iň ulysy boldy

Biziň laboratoriýamyz kosmetologiyada innowatiw açyşy etdi we täze Novaftem oksigenli kompleksi "Ikinji dem"-i açdy

Kompaniýa internet-platforma yaratdı: indi zakazlar online ýerleşdirilýär

Täze logistika modeli; satuw we eltme nokatlaryň 200-den 2000-e çenli ösdi (bu gün olaryň sany 10 000-den gowurak).

Edelstar, Infinum we Sengara markalary bilen birleşmesi. Şol wagytdan biziň kataloglarymyzda has köp kategoriýalar döredildi, we biziň uky komandamyza işe höwesli we ugurlu adamlar goşuldy

Çaga eşikler we joraplar satylyp başlaýar

Biz aýallar üçin köýnek satyp başlaýas, we satuwda göni rekord goýýas: bir sekuntda bir köýnek satylýar.

Dünýä meşhur fashion-dizaýner Alyona Axmadullina bilen kollaborasiya. Florange we Denas MC markalary hem bize goşulýar. Indi Faberlic-te 16 haryt kategoriýasy bar.

Ýenede täze kollaborasiyalary, bu gezek kutýurýe Valentin Yudaşkin we ýyldyz Stilisti Aleksandr Rogow bilen. Biz İwanova welaýatynda öz tikiş fabrikimizi açýas

Biziň portfoliýamyzda ýenede iki ýyldyz kollaborasiyası bar. Aktrisa we režissor Renata Litvinowa bilen biz eksklýuziw atyryny we dekoratiw kosmetika seriýasyny döredýäs, aktrisa Ýuliýa Wysotskaýa bilen bolsa aşhana üçin döwrebap aksesuarlar kolleksiýasyny döredýäs.

Faberlic-iň esasy maksady

giň haryt asortimenti+adaty baha

kislorod
kosmetika

Onuň esasynda Rusiýa alymlaryň üstünlikleri - howadan kislorod tutup bilýän aýratyn perforuglerod komleksi
we ony deriň içgi gatlaryna ýetirýär. Bundan başga kislorod kompleks özü bilen peýdaly goşumlary "ýetitýär" - şeýlelikde deri özine gerekli ähli zatlar bilen üpjün bolýar,ýaşarýar
we sagalýar

Şahsy gigiýena

Faberlic-iň assortimentinde giň saýlow bar
seriýa we teksturalar bar. We öz hakykylygy bilen tapawutlanýan üýtgeşik ys
(olarda siz himiýany"eşitmersiňiz") origenala ýakynlygy(siziň söýgüli gülüňize,gök önümiňize ýada süýjiligiňize) çyrşamlygy (köp yslar porfümeriýa ýaly haýaldan açylýar).

Makiýaž

Biz trendlary yzarlaýas we size giň palitra, innowatiw formulalary we gymmat teksturalary elýeter bahadadn hödürleýäs. Biziň harytkarymyz diňe bir keşpiňizde eksperement etmek dälde,ýogsada makiyaž wagty deriňize tämizlik bermäni hem mümkinçilik döredýär.Biziň öňki partnýorumyz bolan Italýan Intercos kompaniýasy, dekoratiw kosmetika üçin formulalar we çig mal, ol sanda hem lüks brendler üçin formulalar taýarlamasynda halkara meşhur lideridir.

Saçlaryň idegi, staýling we boýaglar

Saçlara gündelik
we profesional idegi,
saçy timarlama üçin serişdeleri saýlaň. Bizde
ösümlik ekstraktlary esasynda döredilen seriýalar, ýıgym effektli innowatiw harytlar, saç we kelle derisiniň spesifik problemalary çin, aktiw komponenetli salon seriýası bar.

Porfumeriýa

Faberlic-iň portfoliýasynda 70 unikal aýal we kişi atyrlar bar - Bertran Düşofur, Tom Fonten, Moris Rusl, Pýer Burdon, Delfin Löbo we başga dünýä belli atyrçylardan. Bütün kompozisiýalary eksklýuziw Fransadan zakaz edýäris.

Býuti-
aksesuarlar

Biziň pikirimiz boýunça, deriň sowatly idegi
diňe kosmetika däl, bul hem deriň öýjüklerini gowy arasalaýan we serişdäň täsirini artdyrýan we gündelik başagaýlgy byuti-retualyna öwrýän kiçijik kömekçiler. Biziň makiyaž çotgalarymyz bolsa profesional wizažystiň torbasynda ýer almaga mynasypdyr!

Ulylar üçin
geýimler

Möwsümde dört gezege ýakyn biz size täze geýim kolleksiýasyny hödürleýäs - döwrebap, aktual, we maşgala büdžetine agram salmaýan. Meşhur dizaýnerler kollaborasiyalarda biz innowativ
parçalardan, awtor biçimli , unikal printli we detally aýratyn modelleri teklip edýäris.

Çagalar üçin
geýimler

Çagalar bagy, mekdep, sport
bäslaşikler we ýakyn dostuň djglan güni- Çagalaryňyz nirä gidendede
siz oňa her haçan Faberlik-den geýim saýlap bilersiňiz. Yaňy dogulanlar üçin tebigy materiallardan rahat geýimlerimiz hem bar!

Aýak-gap

Her möwsüm döwrebap kolleksiýalary elýeter bahadan garşylaň. Biziň katalogymyzda siz her islege we gapjyga görä modelleri tapyp bilersiňiz: klassik, gündelik we ultramodaly - saýlamak gerek däl, hemesını alyň!

Aksesuarlar

näzik bižuteriýa, ýalyklar, şarflar, sumkalar, kemerler, ellikler, tomusa ýakyn bolsa- täze plaž koleksiýalary: Faberlik-iň asortimentinde siz hemişe keşbiňizi soňlamak üçin gerekli her zady saýlap bilersiňiz.

içgi-eşik
we kupalnikalr

Bizde gündelik üçin hem pagtadan içgi eşikler bar, aýratyn ýagdaýlar üçin kružewaly we başga näzik detally
romantik modeller hem bar. Biziň asortimentimizde uly razmerlar hem bar
rahat oturuşly – ýörite aýallar üçin
uly gowüsli aýallar üçin.

jorap-kolgotka

Ulylar we kiçiler üçin
baza we moda modeller: üýtgeşik reňkli kolgotka we uzynbogaz joraplar dizaýner detally; gündelik we sport üçin joraplar – hemme eşikler berkligi we uzak ömürligi garantiýa
berýän barlagyny geçýä.

Öý üçin kosmetika

Ýok, bu adaty bolan himiýasy däl,
yumşak ysly, zyýansyz, effektiwny serişdeler. Hemme yuwuju komponentler tebigy çig maldan ýasalýar, biologiýa tarapdan doly dargaýalar.Diýmek ol siz üçin, ýakynlaryňyz we tebigat üçin zyýansyzdyr. Bundan başgada olaň konsentrat formulasy bar, diýmek dükanlardaky başka serişdelerden bul has tygşytly.

Öy üçin harytlar

Size aşhanada we öý tämizliginde kömek edip biljek ownuk zatlar
interýeriňizi bezejek peýdaly aksesuarlar. Asortiment hemişe giňeýä, täzelikleri yzarlaň!

Sagdyn iýmit

Biz size organizimiňize gerekli zatlary ýetirýän iýmit goşmaçalary hödürleýäs, şeýlede sagdyn iýmit we agram dolandyryş programasy- bärde size agyr päriz we stressiz täze durmuşa başlamak üçin sagdyn iýmit we ýörite serişdeler bar.

Sagkyk üçin gadjetler

DENS-terapiýa metody 18 ýyldan gowurak ,
wagt boldy: bu wagtyň içinde ol, RF-iň saglyk we sosial tarapyndan Federal gullygy derejesine at aldy. Bu metoda bagly 29 doktorluk we alymlyk dissertasiýalar, 1000-den gowurak ylmy makalalar, ol sanda 5 monografiýa we doktorlar üçin 20-den gowurak metodik maslahatlar yazyldy.

Arzan bahadan
ýokary hilini
biz nädip berip bilýäs?

 • Köpwagytly
  portnýorçylyk

  Çig mal we gaplaşdyrma üpjin edijiler bilen bizi stabil iş gatnaşyklar birleşdirýär. Uly kompaniýalaryň gatnaşyklaryny gymmat saýyp,biziň tarapdaşlarymyz bize bazarda bahalar siyasatynda bäsleşmäge kömek edýäler

 • Öz önümçiligimiz

  Biziň elimizde özüne düşýän gymmatlygyny we hilini ugrukdyrýan esasy açarlaryndan biri bar. Faberlic-iň ylmy laboratoriýalarynda unikal elmi formulalar taýarlanýar, bu da bize olary posredniksyz girizmegi we hilini barlamagy mümkin edýär.

 • Bölek satuwdan
  ýüz öwürme

  Biz bölek satuwdan ýüz öwürüp göni satuwy saýladyk. Harydyň bahasyna
  lomoý söwdegärleň we dukankaň
  girdeýjisini bermeli däl. Girdeýjini diňe biziň maslahatçylarymyz alýar.

Hill standartlary

ISO 9001-2015, ISO 22716-2006

Good Manufacturing Practices (GMP)

Halkara hil standartlary guwä geçýär: ähli enjamlar, önümçilik prinsipleri we texnologiýa prosesleri uly derejededir. Bundan başgada, ähli harytka GOST we SanPin-e laýyklykda barlag geçýär

DSA RPKA

Kompaniýa Göni satuwlar Assosiasiýasynyň
we Rusiýa
Parfüm-kosmetika Assosiasiýasynyň agzasydyr.

howpsyzlyk derejesi

IN VITRO
metodlary bilen aýan edilýär, haýwanlaň üstünde synaglar
Geçirilýär

sertifikaty görmek

Halal sertifikaty

Harytkaň düzümünde musulmanlara gadagan hiç bir zat ýokdur,ähli islam kanunlaryna laýyk gelýädir.

sertifikaty görmek
01

Hill Lideri
Premiýa laureaty

"Ýylyň atyry" atly halkara bäsleşigiň 12 Atyr Oskarynyň eýesidir

Platinum

Fantaisie

Incognito

Incognito

Intempore

Fortunata

Collection des Miniatures

Faberlic MAMA

CRUISER

Pour Toujours

Collection Privee

Collection Privee

Collection Privee

Beauty Cafe

Vent d'Aventures

02

Rusiýa Parfüm-kosmetika Assosiasiýasynyň (RPKA) tarapyndan taýarlanan

Meniň kosmetikam
bäsläşigiň laureaty

Prolixir syworotgasy

Expert kondisioneri

Garderica

Garderica

Garderica

Garderica

Garderica

03

"Ýylyň Fashion kollaborasiýasy" nominasıýasynda

PRO Fashion Awards
premiýaň eýesi

Faberlic by Alena Akhmadullina

04

100 iň gowy guramalar
Umumyrusiýa bäsleşigiň laureaty

Ekologiýa we ekologik menejmenti

05

1000 iň gowy kärhana
bäsleşigiň ýeňijisi

"Iň gowy parfüm-kosmetika kärhanasy" nominasiýasynda

06

İnnowatiýa haryt
bäsleşigiň ýeňijisi

"Prodekspo" sergisi çarçuwasynda

"Propionika" konsentraty

Prebiotikli alma kiseli +Fe, +Cu, +Co

kesilen süýtli kakao

Koktel "Gündüz"

Koktel "Agşam"

"Aloe-gel" içki konsentraty

07


Care Creation Awards 2016 bäsleşiginiň ýeňijisi

"Deriň gullugu üçin kosmetik serişdeleriniň iň gowu teksturasy" nominasiýasynda

Renovage gije kremi

08

İnnowasiýa we ösüş
sylag medalynyň eýesi

Rusiýanyň innowatiw işlerine goşandy üçin

09

ulanjylaň hukugy we hyzmatyň hilli
Ýyllyk premiýanyň laureatı

Platinum kislorotly syworotka

by Valentin Yudashkin atyrlary

by Valentin Yudashkin atyrlary

by Valentin Yudashkin atyrlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

Bio Faberlik saglyk harytlary

10

Hrustal lotas
premiýasynyň altyn medalisty

InterExpoShow halkara forumy içinde

Ýüň we inçə parçalar üçin ýuwyjy serişde

Yssyz suly spreý-antistatik

tämizleýji serişde

tämizleýji serişde

Wanna otagy üçin serişde

Hajathana üçin serişde

spreý-arasalaýjy

Gap-gaç ýuwulýan konsentrirlenen ýuwujy 0+

geýimler üçün ultra-kondisioner

geýimler üçün ultra-kondisioner

duhowka we plita üçin serişde

11

Ýylyň iň gowy kärhanasy
atly bäsleşigiň ýeňijisi

"Sosial jogapkärçilikli kärhana" hormatly ady berilen.

Faberlik ylmy taýarlamalar
merkezi

 • Иконка

  özünüň innowatiw taýarlamalar ylmy laboratoriýasy

 • Иконка

  34 Rusiýa we daşary ýurt patentleri. 

 • Иконка

  Rusiýa uniwersitetleri we dünýänıň ylmy-taýarlamalar merkezleri bilen işleşmek.

 • Иконка

  10 ylmy kärdeşler.

Kosmetika
önümçilik

 • Иконка

  Ewropa hill standartlaryna laýyk gelýän, döwrebap ekologiýa enjamlar bilen üpjün edilen 35 000 kw.m-lik öndürüji meýdançalar.

 • Иконка

  öndürüji güýji - ýylda 400 mln san. Faberlic-iň fabrigy Rusiýanyň iň uly kosmetika kärhanasynyň biridir.

 • Иконка

  2017-nji ýylda adaty himýasy, kislorod we dekoratiw kosmetika sehiň awtomatlaşdyrmagyna başladyk, 15 täze liniýalar işə girizildi

 • Иконка

  360 iş ýeri.

Tikiş
fabrigy

 • Иконка

  2017-nji ýylyň maý aýynda açyldy.

 • Иконка

  Döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen 2500kw.m öndürüji meýdançalar

 • Иконка

  öndürüji güýji ýylda 1 000 000 san

 • Иконка

  350 iş ýeri.

Biziň geografiýamyz

40

eltmek mümkin bolan

dünýä ýurtlaryň

Иконка 8 500

satuw nokatlary

dnýä boýunça haryt paýlaýyş

25

dünýä ýurtlaryň

ofisiýa wekili

Faberlik-iň
wekilleri

Rusiýa
Gazakstan
Ukraina
Belarus
Moldowa
Latwiýa
Litwa
Estoniýa
Polşa
Rumyniýa
Çehiýa
Azerbaýjan
Ermenistan
Gruziýa
Özbekistan
Türkmenistan
Gyrgystan
Täjigistan
Türkiýe
Marakeş

Biznes mümkinçilikleri

 • registrasiýa

  faberlikde gönümel ýeňillik berýär

  20% den

 • Подарок

  Bonuslar we sowgatlar

  alyp boljak mümkünçiligi

  +ýapyk aksiýa
  we arzanladyşla gatnaşmak mümkinçiligi

 • Özüňiz we ýakynlaryňyz üçin satyn alyp bolýar

  ýada

  gazanyp başlap bolýar

  portnýor bolup bilýäňiz
Стрелка
Парнёры

kompaniýanyň
portnýory bolmak

 • Иконка

  Siz soňsuz ösmekligiň mümkinçiligini alýaňyz

 • Иконка

  Birpikirli komandada biznesiňizi gurup başlaýaňyz

 • Иконка

  Mugut goldaw we maslahat alýaňyz

Portnýorçulyk barada

Faberlik kömek we alada edýär

Biz güýçli goldaw bermelidigine ynanýaryz, şonuň üçin bir näçe sosial programalaryny geçirýäris

 • Иконка

  Ýaş we köp çagaly eneler üçin
  goldaw programasy

  Kompaniýaň portnýorlary üçin Faberlik-de ýaş we köp çagaly eneler üçin, hemde çagalyk edip alan ene-atalar üçin goldaw programasy bar. Her ýyl ortaça enelere berilýän pul 4ml rubldyr.

 • Иконка

  hemaýatkärlik fondlaryna
  kömek edýäris

  Biz maýyplara, garrylara, kemçilikli adamlara we maşgalalara kömek edýän fondlara hemişe kömek edýäris. Şeýlede welaýat çaga öýlerine salgyly kömegine edýäris (ssylka "Regional çaga öýleri")

  • "Wozrždeniýe i nadežda"
  • "Anna"
  • "Mnogomama"
  • RAT "Nowoskino" MŞT
  • "Planeta dobra"
  • "Swýatitelýa Luki"
  • "Žizn"
  • "DetskiÝe derewni SOS"
  • "Podari žizn"
  • "žizn kak çudo"

Komanda

Alekseý Neçaýew bilen
interwýu okamak
(rus dilinde)

https://expert.ru/expert/2016/42/ne-suschestvuet-sekretnogo-ingredienta/ https://www.vedomosti.ru/business/characters/2017/03/20/681819-vmesto-yahti-zavod https://www.rbc.ru/magazine/2017/05/58f61ff39a79471b52f605c5

Иконка "Üstünligiň gizlin düzümi - uniwersal resepti ýok. Her zatdan ulanyp görmeli - harytlar, metodlar, ideýalar... Bularyň arasyndan adamlary gyzyklandyrýanyna goşant etmeli

Men hemişe adamlar bilen işlemägi gowy görýärdim. Haçanda köpler bilen we köpler üçin biznes guraňda özüňem ütgeýäň. Bu, seni üýtgedýär, dünýänı üýtgedýär".

Alekseý Neçaýew

Düýp tutujy we prezidenti

Иконка "Faberlik hiç haçan ýerinde durmaýanlygy maňa ýaraýar, ýeten zatlarynda saklanmaýar. Biz hemişe täze zat gözleýäs we uly maksatlara ýetýäs . Bu hemişeki öňe hereket kompaniýada döredijilik atmosferasyny döredýär

Alla Annikowa

ýetiriji direktory

Иконка "Men zehinli adamlary gördümm, we hemesini bir ýerde: Kreatiw, öz missiýasyny anyk görýän, netijeli-komanda durşy bilen ideýaly

Diýmek erwet zat etmek mümkin däl, her detaly üçin jan edýäň. Maksatlaryňyz hemişe elýetmez: köp al,ýokara galdyr, dgnki edip bilmedik zadyňa şu gün başla

Andreý Burmatikow

Fashion-direktor

Иконка "Faberlik - bu, üýtgeşik energiýaly kompaniýasy. Profesional komandasy - işine berilen, aktiw, ýaradyjy,iň fantastik maksatlary hyýal edýän. 20 ýyldan gowurak komandanyň bölegi bolmak, bul ulu bagyt"

Rimma Korneýewa

Baş kosmetolog, ylmy işler merkeziniň ýolbaşçysy

Иконка Meniň üçin Faberlik ilki bilen-ýagty şahsyýetler, hakyky liderler diýmekdir. Olar bilen söhbetleşik we iş çalyşmaklyk- uly lezzet berýär. Diňe bir pikirli adamlaň içinde doly açylyp bolýar

İren Lukiýanowa

ösüş direktor

Иконка Islendik biznes-bu gatnaşykdyr. Adamlar ýa bile işdeşýärler ýada basdaşlyk edýärler. Faberligyň kollertiwinde köp goldaw bar. Men her gün dügünki täze gekenleriň güllemegine ünüs berýärin, olar gelen kompaniýasyny hem üýtgedýärler

Biz ähli täzelikler üçin açyk, täze ideýalary gowy görýäris we bir gelejek üçin işleýäris. Şonuň üçin iň üýtgeşik ideýalalary ýerine ýetirýäris

Dmitriý Sotnikow

Maliýe direktory

Иконка Durmuşda esasy zat- seniň daş töwerekdäki adamlaň. Meniň üçin Faberlikde professional, akyllu we açyk işgärlemdir

Olar bilen islendik maksadyňa ýetip bolýar. Bolmajak zat ýokdur, sebäbi biziň bir maksadymyz bar-Dünýäni hasam owadanlamak

Waleri Kaplenko

İnformasiýa tehnologiýala direktory

Иконка Bärde arzuwlar ýerine ýetýär, buda ýöne bir sözler däl. Biziň kompaniýamyzda her kim özini görkezip bilýär. Daş töweregiň ylhamdan doly

Dmitriý Hankowskiý

Operatiw direktory

çykgyt bilen paýlaşmak