Online- dukandan zakaz etmek

online-shop

ÄDIM 1. Sebete haryt goşuň

Syjanjyk bilen gerekli harytlar kategoriýasyby görkeziň - saýlanan hataryňyz boýunça menýu aýnasy açylar

Hatarlary yzygiderli açaňyzda,meselem "Kosmetika/Ideg etmek/Ýüzüňize ideg etmek/Gündizki kremler", siz önümler sanawly sahypa geçersiňiz (witrina)

Zakaz_2

Siz fitr gaýup bielersiňiz: ýaş ,teniň görnüsi we önümleriň başga häsiýenlerine görä. Witrinada harydyň bahasy boýunça öninça maglumat görkezilýär:

  • katalogyň öňki bahasy-çyzylan gara baha
  • katalogyň täze bahasy- çyzylan bahanyň aşagynda gyzyl bahasy
  • haryt üçin size berilýan ballar

Syçanjyk bilen sowgat bellige görkeziň we saýlanan önüm haýsy aksiýa gatnaşyandygyny biliň

Syjanjyk bilen öwüşgin berýän önümi belläňizde ( mysal üçin, pomada), tutuş reňkli palitrany görüp bolýar

Harydyň kartoçkasynda siz giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz: hili, ullanyş möhleti,düzümi, razmer tabliçasyny ( aýakgap we egin eşik üçin), meňzeş harytlar ýada gabatdaş harytlar, haryt barada alyjylaryö seslenmeleri. Bu ýerde siz haryda ssylka bien internek örmeklerde paýlaşyp bilersiňiz we harydy sebede goşup bilersiňiz

Saýdyň ýokarky sag çüňkünde çykýan "Mini- sebet" bellige basaňyzda, sebede goşulan harytlar görkezilýar

Zakaza goşjak önümlariň hemmesini saýlap sebete geçiň. Sebetde eltip berme nokadyny öň saýlanmadyk bolsa, saýlap we aksiýa boýunça harytlary saýlap bilersiňiz

Üns beriň: Sebete harytlary goşaňyzda ýa da aýyraňyzda aksiýalar ütgäp bilýärler .

ÄDIM 2. Promo aksiýalary saýlaň

Aksiýa boýunça harytlaryň 1 bölegini siz sol wagt alyp bilersiňiz. Kä bir aksiýalar sebediň özünden saýlanýar, "Siziň sebediňiz üçin aksiýa" bölüminde. Bularyň düzümi hereket edýän kataloga we siziň ýerine ýetirlen şertlere bagly.

Aksiýa bölümine basaňyzda super bahalar boýunça harytlaryň sanawy açylýar

Gerekli aksiýany tapyp "Harytlary saýlamak" bellige basyň.Önümleriň gerekli sanyny goşuň we "Ulanmak" bellige basyň

Hemme aksiýalarynyň sanawy , Zakazyň usuly görkezilen her katalogyň başynda "Katalog täzelikler" bölüminde görkezilýär

"Siziň sebetiňiz üçin Aksiýalar" bölüminde siz kömekçi biznes maglumatary we gurallary saýlap bilersiňiz (ýeňillik bilen kataloglar, probniklar we ş.m.)

Eger de zakazyň esasy bahasy ýeňillik ullanmak üçin ýetmeýän bolsa , kä bir aksýalar görkezlmän biler. Bu ýagdaýda zakaza harytlary göşuň we gerekli aksiýaňyz "Siziň sebetiňiz üçin aksiýalar" bölüminde çykar

ÄDIM 3. Zakaz tassyklamak

"Zakazyň netijesi" bölüminde görkezilen: katalog bahalary boýunça zakazyň bahasy, zakaz üçin ballaryň sany. Zakazyň tassyklamasyny dowam etmek üçin "Dowam etmek" bellige basyň. Bundan soňra zakazyň jemi soňky bahasy bilen aýna açylar. Bu ýerde hem zakazyň umumy agramy we harytlaryň jemi sany görkeziler. Bu ädimde siz eltip berme bir görnüşini saýlap bilersiňiz:

  • Zakazy tutuş almak ( haçanda hemme harytlar ammara gelip düşende)
  • Iki bölege bölmek ( ilki bilen siz ammarda şol wagt bar harytlary alyp bilersiňiz, ýetmedikleri , iň soňky haryt ammara gelip düşende alyp bilersiňiz)
  • Gelip düşene görä (biz harytlary gelp düşen senesi boýunça bir näçe zakazlara bilýäris)

Bu ýerden gerekli wagtynda siz "Ýza" bellige basyp, sebete gaýdyp gelip bilýäňiz

Zakazyň tassyklamak üçin , "Zakaz etmek" bellige basyň. Zakaz tassyklanan barda aýna açylar.

Üns beriň:siz «Zakaz etmek» bellige basaňyzdan soň, zakazy gaýtadan tassyklamak gadagan , siz zakazy diňe aýyryp bilersiňiz .

Zakazy tölemek üçin "tölege geçmek" bellige basyň

çykgyt bilen paýlaşmak