Tavarua zenanlary üçin parfum

ezyna gaýtaryp bolýar
Artikul: 3064
ambarda bar
siziň bahaňyz:
829 руб.
öňki baha
1 400 руб.

beýany

düzüm

häsiýetnama

nädip ulanmaly

Tavarua atyry fransuz parfýumeri Dora Bagriş-Arno tarapyndan diňe Faberlic üçin döredildi.

Jennetiň ýerdäki pursaty!

Bu dünýäde diňe sen bar ýaly. Ýuwaş ummanda, tükeniksiz çägeli kenarlarda, gök suwlarda we baky tomusda adamsyz diýen ýaly tropiki Tawarua adasy. Söýgi we erkinlik adasy, ýerdäki öz jennetiňiz. Diňe ikiňiz üçin. Başga näme isläp bilersiňiz?

Ysyň ugry: gül-miweli, muskus ys.

Söýgi deňzine çümüň! Naryň açyk ysy ýumşak günüň aşagynda gülleýän yaseminiň näzikligi bilen birleşýär. Ak çaýyň we muskatyň ýeňil akkordlary iň çyn ýürekden duýgulary oýardy we ikiňiz ýuwaş-ýuwaşdan çäksiz çägeli kenarda ýörän ýaly.

Tavarua parfumyň olfaktor piramidasy:

Ýokarky bellikler: gülgüne freziýa, şetdaly, nar, gyzyl smorodina.

Ýürek bellikleri: ak çaý, ýasemin, pion.

Şleýf: Atlas kedr, musk, Madagaskar wanil.

Esasy bellikler: nar, ak çaý, ýasemin.

Gaplama : 50 ml pürküji çüýşesinde öndürülýär.

Möhleti gutarýan senesi : gapda görkezilen önümçilik senesinden 5 ýyl.

Laýyklyk jarnamasy

Alcohol denat., Aqua, Parfum, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, Benzyl Alcohol, Isoeugenol, Citral.

göwrüm:50ml

öndürüji ýurt:Russiýa

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Hoşboý ysy nädip dogry ulanmaly?

Hoşboý ys gan aýlanýan ýerinde iň gowy "seslenýär":

  • bilek boguny (impulsy ölçän ýerimiz)
  • tirsek bogun (içki tarap);
  • gulaklaryň arkasynda;
  • döş oýugy.

Saçlar hoşboý ysy gowy saklaýar, şonuň üçin kelläňize we arkaňyza "pürküp" bilersiňiz.

Eger ajaýyp hoşboý ysly ýoluň arkaňyzda “uzalmagyny” isleseňiz, hoşboý ysy dyzlaryň aşagyna we köýnegiň ujuna arka tarapdan ulanyp bilersiňiz.

Ahyrynda, hoşboý ys ýokara we pürküp, buluda girmegiňizi maslahat berýäris.

Ysy nädip saýlamaly?

1-nji düzgün Birbada köp ys synamaň. 3-4 ys bilen tanşyň, şonda siz bulaşmarsyňyz we ysy ýadyňyza düşer.

2-nji düzgün. Çüýşäniň hoşboý ysyny gapaga sepmäň. Çüýşeden ýa-da nusgadan ysy göni diňlemezlige çalşyň. Ony blotera sepiň ýa-da arassa elýaglyga. Halaýan hoşboý ys saýlanyňyzdan soň, ony deriňize çalyň < / strong> deriňizde nähili "ýaşaýandygyna" düşüner ýaly. Şol bir ys sizde we dostuňyzda düýbünden başgaça bolup biler.

3-nji düzgün. Ilkinji täsirinden hoşboý ys almaň. Onuň bilen biraz ýöräň , iň üýtgäp durýan, ýokarky bellikler gowşandan soň günüň dowamynda size ýoldaş boljak ýürek belliklerine garaşyň ( 15-30 minutda ), diňe şondan soň saýlaň.

4-nji düzgün. howa we ýagdaý faktorlaryna serediň. Çygly ýyly howanyň sowuk we gurak howadan has güýçli ýaýraýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Has ýeňil yslar köptaraply, açyk we güýçli kompozisiýalar ofisde ýa-da kenarda hemişe ýerlikli bolup bilmez. Ýöne romantiki senede, özlerine ünsi çekmek has ähtimal.

5-nji düzgün. Ys saýlamak prosesini lezzetli ediň. Gowy keýp-ys saýlamak ýaly kyn meselede iň gowy geňeşçi .

siziň bahaňyz:
829 руб.
öňki baha
1 400 руб.