Super baha

Gaz we duhowka arassalaýjy "Sitrusyň güýji" FABERLIC HOME seriýasy

Artikul: 30119
Seriya: FABERLIC HOME
ambarda bar
siziň bahaňyz:
159 руб.
öňki baha
300 руб.

beýany

düzüm

häsiýetnama

nädip ulanmaly

ÝATG WE ÝANYGA GARŞY EKSTRA-GÜÇ

Işjeň formula hatda köne uglerod ýataklaryny, agyr we guradylan ýag belliklerini metal *, emal, keramiki we aýna-keramiki ýüzlerden aňsatlyk bilen aýyrýar.

Näzik ýüzleri çyzyp ýa-da zaýalamaýar.
Metal we keramiki peçleriň, penjireleriň, barbeküleriň, aşpez kapotlarynyň, induksiýa merkezleriniň, gap-gaçlaryň we panjaralaryň, gaz ojaklarynyň ähli görnüşleri üçin maslahat berilýär.

ÜSTÜNLIKLER :

  • Täzelenen ECO + formula agyr, guradylan ýaglary we ýataklary aňsatlyk bilen aýyrýar.
  • Zähmet, kepillendirilen netijeler.
  • Abraziw ýok - çyzyksyz arassalaýar.
  • Doly ýuwulýar.
  • Peçleriň we metal kapotlaryň ähli görnüşleri üçin.
  • Aşhana rakowinadaky böwetleri aýyrmak üçin amatly.
  • Ekologiýa taýdan arassa kompozisiýa - biodegrirlenip bilýän komponentler.
  • Ýeňil rahatlandyryjy ys berýär.

Böwetleriň gyssagly aýyrmak üçin ulanylyp bilner.

Bişen mämişi ýakymly sitrus ysy.

Ekologiýa taýdan arassa düzüm:

Kaustik soda (gidroksidi serişdesi) agyr, guradylan ýaglary we ýataklary çalt döwýär, olaryň ýerden aňsat çykarylmagyny üpjün edýär.

Ösümlik komponentlerine esaslanýan biodegrirlenip bilinýän surfaktantlar toplumy ýüzleri täsirli çyglaýar, ýagy we gurylygy döwýär

Biodegrasiýa edilip bilinýän çylşyrymly serişde (natriý metilgindiasetik kislotasy) - fosfatlaryň "ýaşyl" çalyşmagy, gaty duzlary täsirli baglanyşdyrýar, arassalaýjy komponentleriň işini dowam etdirýär

Ysly maddalaryň düzümi (atyr) ýakymly mämişi ysyny berýär.

* Teflon we antiýangyn örtükleri, alýumin we onuň erginlerinden ýasalan ýüzleri, nikel, sink we beýleki reňkli metallary, reňklenen, agaç ýa-da hrom bilen örtülen ýüzleri, katalitik panelleri we aşgarlara duýgur beýleki materiallary arassalamak maslahat berilmeýär.

Möhleti gutarýan senesi: öndürilen senesinden 24 aý.

30% -den gowrak suw, 5-15%: kaustik soda, kokos ýagynyň alkogol spirtleriniň natriý duzy, 5% -den az: krahmal we ösümlik ýaglary, metilglisindiasetik kislota, natriý duzy, atyr, limonen.

göwrüm:500ml

öndürüji ýurt:Russiýa

Серия:  Дом Faberlic

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Ýag, hapa ýa-da uglerod ýataklaryny aýyrmak üçin önümi az mukdarda çygly gubka çalyň, arassalanmak üçin ýüzüni süpüriň, 3-5 minut goýuň, soňra suw bilen ýuwuň. Gaty hapalanan ýagdaýynda önümi gönüden-göni hapalanan ýüzüne sürtüň, hapalanmagyň derejesine we meýdanyna baglylykda 10-30 minut garaşyň, suw bilen gowy ýuwuň. Gerek bolsa prosedurany gaýtalaň.

Üns beriň! Şeloç bar. Çagalaryň elinden daşda saklaň!
Elleri goramak üçin diňe rezin ellikleri ulanyň.

Goranmak çäreler:

Diňe görkezilişi ýaly ulanyň!
Beýleki arassalaýjy serişdeler bilen bilelikde ulanmaň. Iýmitden aýratyn, berk ýapyk öndürijiniň gaplamalarynda saklaň. Deriniň degmeginden gaça duruň. Göz bilen gatnaşykdan gaça duruň. Göz bilen degen ýagdaýynda derrew arassa suw bilen ýuwuň. Kontakt linzalaryny aýyryň (ulanylýan bolsa). Zerur bolsa, lukmana ýüz tutuň, mümkin bolsa önümiň gabyny görkeziň.

Saklamak şertleri:
Gurak ýerde +5 ° C-den +25 ° C-e çenli temperaturada saklaň.

siziň bahaňyz:
159 руб.
öňki baha
300 руб.
Haryt seriýaFABERLIC HOME

Teklipler we teswirler

 : 10
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
ЗШ
Зулайхо Ш.
714750450 | 26.07.2021
baha
Ushbu sredstvoga gap bõlishi mumkin emas, super 👍👍👍👍👏👏👏👏👏
MM
Metanet M.
723849146 | 22.07.2021
baha
👍👍👍
PH
Pərvanə H.
726073875 | 27.06.2021
baha
çox əla məhsuldu
КК
Камила К.
722519568 | 26.06.2021
baha
Нужно разогреть посуду лишь потом нанести средство!

Faberlic Team
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв. Данное средство предназначено для ухода за плитами, духовками, вытяжками и т.д. Для мытья посуды рекомендуем использовать специализированные средства. В Линейке FABERLIC HOME вы найдете помощника на любой вкус.
НМ
Наталья М.
709344742 | 24.06.2021
baha
Супер средство! Справляется с жиром на раз! Рекомендую!
MH
Marish H.
725786241 | 23.06.2021
baha
super 5+
ST
Shaxnoza T.
721862615 | 22.06.2021
baha
Juda zo‘r sredstvo 👍👍👍👍
ОЧ
Ольга Ч.
703261075 | 18.06.2021
baha
Отличное средство!
ОБ
Олеся Б.
716284506 | 16.06.2021
baha
Этим средством мою чайник и кастрюли,раковину. Духовку не получилось отчистить☹️
TG
Türkanə G.
725606742 | 14.06.2021
baha
çox gözəl məhsuldur😊😊