New

“Çaý agajy we lawanda” Faberlic Home efir ýaglary bilen akwaspreý howa yslandyryjy

Artikul: 30324
Seriya: FABERLIC HOME
ambarda bar
siziň bahaňyz:
189 руб.
öňki baha
250 руб.

beýany düzüm häsiýetnama nädip ulanmaly sertifikatlar

Hlor, triklosan we alkogolsyz antibakterial täsir

EKOLOGIKI ARASSA DÜZÜM

  • Çaý agajynyň we ewkaliptiň efir ýaglary antibakterial häsiýetlere eýe, ýakymly tebigy ys berýär, umumy toniki täsir edýär, ukusyzlygy we ýadawlygy aýyrýar.
  • Organiki ösümlik esasly emulgator (PEG-40 wodorodly kastor ýagy) iň kiçi howany hapalaýjy maddalaryň çyglylygyny gowulandyrýar, ýakymsyz tozan bölejikleriň çökmegine goşant goşýar.
  • Antibakterial serişde (benzalkonium hlorid) saglygy goraýyş edaralarynda ulanmak üçin tassyklanan giňden ulanylýan antiseptik serişdedir.
  • Bio ýaýrap bilinýän konserwatiw, ýaramlylyk döwründe önümdäki zyýanly mikroorganizmleriň ösmeginiň öňüni alýar.

Formulanyň merkezinde tebigy ewkaliptiň we çaý agajynyň efir ýaglarynyň aýratyn ýokary täsirli bölekleri bar. Iki ýag hem belli antibakterial we toniki häsiýetlere eýe bolup, oňat ysly atmosfera döredýär.

Akwa tämiz ys beriji islendik ýaşaýyş meýdanynda, hajathana we hammamda, ofisde, awtoulagda içerde howany we matalary aromatizasiýa etmek, arassalamak we nemlendirmek üçin niýetlenendir. Pürkülende, öýdäki iň ownuk tozan we ýüň çökmegine goşant goşýar.
Spirt we ekologiýa zyýanly gazlary öz içine almaýar.

ÜSTÜNLIKLER :

  • Tebigy efir ýaglarynyň peýdaly antibakterial aýratynlyklary.
  • Uzak möhletli tämizlik we aromatizasiýa.
  • Gödek we ýakymsyz yslary ýok etmek.
  • Tozany, ýüňi çyglandyrýar we çökdürýär.
  • Öýde, ofisde, awtoulagyň içindäki howany arassalamak üçin, mata sepmek üin.
  • Suw esasly, alkogol ýa-da hereketlendiriji gaz ýok.

Möhleti gutarýan senesi : öndürilen senesinden 24 aý.

30% -den gowrak suw, 5% -den az: PEG-40 wodorodlaşdyrylan kastor ýagy, tebigy çaý agajy we ewkalipt efir ýaglary, antibakterial komponent (benzalkonium hlorid), konserwatiw, linalol, D-limonen.

agram: 250 gr

öndürüji ýurt:Russiýa

FABERLIC HOME

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Ulanylmazdan ozal gowy silkäň. Spreý trigger düwmesini ON ýagdaýyna basyň. Spreýi ýüzüňizden öwüriň we sepip başlamak üçin 2-3 gezek basyň. Howa, mata pürküň.
Näsag adamlar bilen otaglarda howany yzygiderli bejermek maslahat berilýär.

Howpsuzlyk çäreleri :
Diňe görkezilişi ýaly ulanyň!
Ýapyk gaplarda, iýmitden uzakda, çagalaryň elýetmez ýerinde saklaň. Göz bilen degen ýagdaýynda derrew arassa suw bilen ýuwuň. Gerek bolsa lukmançylyk kömegini alyň.

Aýry-aýry allergiki täsirleri döredip biljek tebigy efir ýaglary bar. Allergiýa ýykgyn edýän bolsaňyz, seresaplylyk bilen ulanyň.

Saklamak şertleri :
Gurak ýerde + 5 ° C bilen + 25 ° C aralygynda saklaň. Gün şöhlesinden goraň.


siziň bahaňyz:
189 руб.
öňki baha
250 руб.
Teklipler we teswirler: 3
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
СП
Софья П.
707344307 | 18.04.2021
baha
Освежитель отличный! Из всей серии у этого самый выраженный аромат, очень приятный, натуральный и держится довольно долго!
КА
Кристина А.
712919388 | 15.04.2021
baha
Освежитель воздуха просто шикарный с высоким антибактериальным эффектом то что нужно сейчас .
RP
Rimma P.
723858149 | 13.04.2021
baha
Это очень полезный продукт