Super baha
paýlaşmak

Protein Premium Bar pyrtykal tagamly belok protein batonçigy

Artikul: 
15767
siziň bahaňyz
99 руб.
öňki baha
200 руб.
Elýeterli
ezyna gaýtaryp bolýar
Galereýa
Önüm hakda
düzüm
sertifikatlar
Protein Premium Bar pyrtykal tagamly belok protein batonçigy

Peýdaly zat tagamly bolup bilmez öýdýärsiňizmi?

Pyrtykal tagamly batonçik Protein Premium Bar synap görüň - pikiriňizi üýtgeder!

Häzirki wagtda durmuşyň häzirki depgini öz şertlerini kesgitläninde we iýmitlenmek ýaly hemme zatda "çalt" kararlar zerur bolanda, bu hoşboý ysly batonçik hakyky öwüşgin bolar!

Bu, açlygyny kanagatlandyrmak, gowy ýagdaýda we keýpde bolmak isleýänler üçin hakykatdanam sagdyn, kanagatlandyryjy we amatly nahar!

  • Şekersiz. Süýji söýüjiler üçin sagdyn alternatiwa.
  • Bedenine eýerýänler üçin zerur.
  • Ýanyňyz bilen alyp gitmek amatly.
  • Açlyk duýgusyny kanagatlandyrýar.
  • 21% belok bar.
  • Witaminleriň we minerallaryň goşmaça çeşmesi
  • Düzümindäki kollagen deriniň çeýeligini, saçyň we dyrnaklaryň, bogunlaryň we tendonlaryň ýagdaýyny gowulandyrýar.

Sagdyn iýmitler bilen açlygyň arasynda saýlamaň, glazur Protein Premium Bar, nirede bolsaňyzam häzirki zaman durmuşy üçin tagamly we sagdyn önümdir!

Möhleti gutarýan senesi: gapda görkezilen önümçilik senesinden 12 aý.

Saklamak şertleri: Asyl möhürlenen gaplamalarda + 4 ℃ + 25 temperaturada we 75% çyglylykda gurak, garaňky ýerde saklaň.

Laýyklyk jarnamasy

Agram: 35.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  Premium protein bar

düzüm

Oligofruktoza siropy, konditer önümleri (süýjüdiriji maltitol, ösümlik ýagy (lauriki görnüşli kakao ýagynyň ornuny tutýan), kakao tozy, süýtli poroşok, emulsifikator sorbitan tristearat, emulsifikator lesitin, wanilin tagamy), süýtli belok konsentraty, bugdaý dänesi, guradylan apelsin , suw saklaýjy serişde gliserin, inulin, taýýarlanan suw, kakao ýagy, gidrolizlenen kollagen, sink sitrat, natriý selenit, witamin premiksi (C witamini, niasin, E witamini, pantoten kislotasy, B6 witamini, B1 witamini, B2 witamin, fol turşusy, biotin, B12 witamini), C witamini, B6 witamini, kislotany sazlaýjy limon kislotasy, tagam beriji, süýjüdiriji sukraloza, konserwant kaliý sorbaty.

Haryt seriýaPremium protein bar