ONLINE
paýlaşmak

PJ036 Gyz üçin reňkli jempir, ak (markerler bar), ölçeg 116-122

Seriya:  Paint it!
Artikul: 
861170
siziň bahaňyz
949 руб.
öňki baha
1 200 руб.
ölçegleň tablisasy
Elýeterli
ezyna gaýtaryp bolýar
geýip görmek mümkin
PJ036 Gyz üçin reňkli jempir, ak (markerler bar), ölçeg 116-122

Egin-eşik çekmek gaty tolgundyryjy! Indi döredijilik hyjuwlaryny saklamagyň zerurlygy ýok. Göni çyzyp bilersiňiz, munuň üçin hiç kim sizi käýinmez!

Çagalaryň eşiklerinde haýsy reňk boljakdygyny özi karar bersin. Maşgala reňkleýji kitaby bolsun ýa-da çagalaryňyza döredijilikli boluň!

Jemper reňklemek:

  • Göni kroý
  • Aşakdaky gyrasy tegelek
  • Ýakanyň bezegi
  • Pagtadan edilen
  • Içinde mata üçin 3 marker

Model: PJ036

Agram: 137.0 gr

Gelip çykan ýurdy: Russiýa

Seriýa:  Paint it!

düzüm
100% pagta.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar