Jynsy kurtga, gara reňk

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 041M2601
siziň bahaňyz:
3 299 руб.
öňki baha
4 400 руб.

beýany

düzüm

alada etme

häsiýetnama

nädip ulanmaly

Denim - hiç wagt stilden çykmajak täze klassikdir. Şonuň üçin denim köýnek islendik adamyň eşikleri üçin hökmany zat. Iş üçinem, her gün tötänleýin görnüş hökmünde hem amatly. Dykyz denim gyrmyzy däl we görnüşini ajaýyp saklaýar we gara ýuwulan denim eşigi wagşy we gyzykly eder. Erkekleriň şkafyna ajaýyp we çydamly moda maýa goýumydyr.

 • Galyň ýuwulan denimdäki penjek.
 • Göni siluet.
 • Ilikli ýapylmagy.
 • Dik eplenen ýakaly.
 • Gursakdan ýasalan jübüler.
 • Ilikli düwmäni ýapmak üçin uzyn ýeňler.

Merkeziň arka uzynlygy:
46, 48, 50 – 79 ± 2 sm.
52, 54, 56/58 – 82 ± 2 sm.

98% pagta, 2% elastan.

 • Sowuk suwda (30 ° C çenli) goşmaça näzik režiminde maşynda ýuwmak, gysga sykma.
 • Akartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütükläň.
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmaň.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň.
 • Çöwürip ýuwuň we ütükläň.
 • Beýleki eşiklerden aýratyn ýuwuň.
 • Ýuwulan wagtynda reňk ýitip biler.
 • Bu önümiň reňki açyk reňkli materiallaryň reňklenmegine sebäp bolup biler.
 • Seresap boluň: önüm geýilende beýleki eşiklere, esbaplara, mebellere, awtoulag oturgyçlaryna we ş.m. reňkläp biler.
 • Uzak wagtlao suwda saklamakdan gaça duruň.
 • Tegmil aýyryjy ulanmaň.
 • Süpürmäň.

agram: 845 gr

öndürüji ýurt:Bangladeş

Серия:  BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Her gün üçin ajaýyp Casual? Jynsy köýnekçesini futbolkalar, switerler, bokurdakly žempirler bilen birleşdirýäris ýa-da garaşsyz zat hökmünde ulanýarys. Jynsy balak, ýük balak, wilwet jalbar hem denim köýnek üçin ajaýyp. Saýlanan stile baglylykda şekile aýakgap, krossowka goşýarys.

siziň bahaňyz:
3 299 руб.
öňki baha
4 400 руб.
Haryt seriýaBURMATIKOV