Örlen kardigan, süýt reňkli

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 031W2401
siziň bahaňyz:
2 999 руб.
öňki baha
4 000 руб.

beýany düzüm alada etme häsiýetnama nädip ulanmaly

Möwsümiň esasy zady, onsuz bahar şkafyny göz öňüne getirmek mümkin däl, trikotaž kardigan. Onda hemme zat ajaýyp: häzirki we ähliumumy süýtli reňk, göni, amatly kesilen, retro aksent - göwrümli ýeňler. Kardigan içindäki açyk goýmalar şekili has inçe we çylşyrymly eder. Her moda söýüjisi üçin tapyndy!

 • Ažur ýeňli örlen kardigan.
 • Göni siluet, tegelek boýun, düwmäni ýapmak, göwrümli reglan ýeňler.

Merkeziň arka uzynlygy:
42, 44, 46 – 53±1 sm.
48, 50, 52 – 56±1 sm.
54, 56 – 60±1 sm.

53% pagta, 47% wiskoza.

 • Sowuk suwda has näzik(30 ° C çenli) maşynda ýuwmak, gysga aýlaw.
 • Gorizontal ýagdaýda guradyň.
 • Agartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmalydäl.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň we ütük ediň.
 • Içine çöwürüp ýuwuň.
 • Meňzeş reňkli eşikler bilen ýuwuň.
 • Çygly wagty şekillendiriň.
 • Uzak wagytlap suwda goýmakdan gaça duruň.
 • Menek aýyryjy ulanmaň.
 • Sürtmäň.

agram: 250 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Kardigan ajaýyp gatlakly eşik üçin ajaýyp eser. Trikotaž wodolazka köýnek, köýnek, trikotž we ýelek ýa-da adaty futbolka bilen geýip bilersiňiz. Şeýle kardigan jyns, palazzo balak, aşagy klýoş, galam yubka bilen ajaýyp dostlaşar. Süýtli reňk ak, goňur, gara, asman, tozan gülgüne bilen gowy gidýär. Aýallyk we näzikliklige tarap!

siziň bahaňyz:
2 999 руб.
öňki baha
4 000 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar