Örlen köýnek, tozan-gülgüne reňkli

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 031W4104
siziň bahaňyz:
4 499 руб.
öňki baha
6 000 руб.

beýany düzüm alada etme häsiýetnama nädip ulanmaly

Romantiki fransuz filminiň gahrymany ýaly näzik we çylşyrymly? Hawa, trikotaž köýnegimizdäki owadan tozan gülgüne gyz! Gabat gelýän siluet, ýumşak nagyşly trikotaž, köpugurly, çuňňur gülgüne reňk - bu köýnekde hem işe, hem-de oturylyşyga gidip bilersiňiz. Korset göwresi döşi we bili güýçlendirer we silueti has owadan eder. Üns merkezinde bolmak we özüni ynamly duýmak aňsat!

 • Riflýon trikotažden örlen köýnek.
 • Gabat gelýän siluet, stoýka ýaka, uzyn dantelli ýeňler we boýuntyryk.

Merkeziň arka uzynlygy:
113 ± 2 sm - ähli ululyklar üçin.

80% wiskoza, 20% neýlon.

 • Sowuk suwda has näzik(30 ° C çenli) maşynda ýuwmak, gysga aýlaw.
 • Gorizontal ýagdaýda guradyň.
 • Agartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmalydäl.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň we ütük ediň. Içine çöwürüp ýuwuň. Meňzeş reňkli eşikler bilen ýuwuň.
 • Çygly wagty şekillendiriň.
 • Uzak wagytlap suwda goýmakdan gaça duruň.
 • Menek aýyryjy ulanmaň.
 • Sürtmäň.

agram: 568 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Kardigan ajaýyp gatlakly eşik üçin ajaýyp eser. Trikotaž wodolazka köýnek, köýnek, trikotž we ýelek ýa-da adaty futbolka bilen geýip bilersiňiz. Şeýle kardigan jyns, palazzo balak, aşagy klýoş, galam yubka bilen ajaýyp dostlaşar. Süýtli reňk ak, goňur, gara, asman, tozan gülgüne bilen gowy gidýär. Aýallyk we näzikliklige tarap!

siziň bahaňyz:
4 499 руб.
öňki baha
6 000 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar