New

Bezegli jempir, gara reňkli

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 031W2903
siziň bahaňyz:
1 799 руб.
öňki baha
2 400 руб.

beýany düzüm alada etme häsiýetnama nädip ulanmaly

Biz erkinlige we rahatlyga tarap barýarys! Şol sebäpden, herekete päsgel bermeýän we eşigi has rahat we amatly edýän, ulaldylan göni kesilen jempir saýlaýarys. Köpugurly we moda gara reňk islendik görnüş üçin amatly esas bolup, lakon daşlary islendik eşige açyk öwüşgin goşar. Ýönekeýlikde gözellik we stil!

 • Çeňňek daşlary bilen uzaldylan pagta görnüşinde owersize forma.
 • Göni siluet, tegelek boýun, gysga ýeňler.

Merkeziň arka uzynlygy:
66 ± 1 sm - ähli ululyklar üçin.

95% pagta, 5% elastan.

 • Sowuk suwda has näzik(30 ° C çenli) maşynda ýuwmak, gysga aýlaw.
 • Agartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmalydäl.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň. Içine çöwürüp ýuwuň we ütük ediň. Meňzeş reňkli eşikler bilen ýuwuň. Eşikler üçin ýörite setkada ýuwuň
 • Çygly wagty şekillendiriň.
 • Buglamagy maslahat berýäris. Bezegli ýerini ütük etmäň.
 • Uzak wagytlap suwda goýmakdan gaça duruň.
 • Menek aýyryjy ulanmaň.
 • Sürtmäň.

agram: 179 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Jempir bilen islendik pursat üçin dürli eşikler döredip bilersiňiz. Jyns, kargo balak, deri, nusgawy şortikler, kiçi yubkalar (kletka, welwet, deri, trid), kardiganlar ýa-da jyns bilen birleşdirýäris we her gün tötänleýin eşikler alýarys. Klassiki klýoş / plazzo balak, galam ýubka, jempir üçin penjek alsaňyz, nusgawy görnüş döredip bilersiňiz. Jempir köýnek, köýnek ýa-da ýelek astynda geýilip bilner.

siziň bahaňyz:
1 799 руб.
öňki baha
2 400 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar