Jempir, süýt reňkli

ezyna gaýtaryp bolýar geýip görmek mümkin
Seriya: BURMATIKOV
Model: 031W2607
siziň bahaňyz:
1 199 руб.
öňki baha
2 000 руб.

beýany düzüm alada etme häsiýetnama nädip ulanmaly

Aýallaryň eginleri gözelligiň iň özüne çekiji nyşanlaryndan biridir. Şonuň üçin olary açmagy we zenan we näzik şekilleri döretmegi teklip edýäris! Trikota jump jumperimiz diňe şonuň üçin ýasaldy. Süýtli reňk näzikligi we aýallyklylygy güýçlendirer, ýeňleriň üstündäki çişler bolsa howany we dinamiki eder. Jumper tötänleýin eşik, nusgawy ýa-da romantik görnüş üçin amatly.

 • Elastik trikotajpagtadan jempir
 • Gurnalan siluet, tegelek boýun, açyk eginler, uzyn ýeňler.

Merkeziň arka uzynlygy:
42, 44, 46 – 60±1 sm.
48, 50, 52 – 62±1 sm.
54, 56 – 64±1 sm.

95% pagta, 5% elastan.

 • Sowuk suwda (30 ° C çenli) goşmaça näzik maşyn ýuwmak, gysga aýlaw.
 • Agartmak gadagandyr.
 • 110 ° C-den ýokary bolmadyk temperaturada ütük etmeli
 • Himiki arassalamak gadagandyr.
 • Barabanda guratmalydäl.
 • Ilki geýmezden ozal ýuwuň. Içine çöwürüp ýuwuň we ütük ediň. Gara reňkleri aýratyn ýuwuň. Meňzeş reňkli eşikler bilen ýuwuň.
 • Uzak wagytlap suwda goýmakdan gaça duruň.
 • Menek aýyryjy ulanmaň.
 • Sürtmäň.

agram: 162 gr

öndürüji ýurt:Hytaý

BURMATIKOV

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

Welwet ýa-da deri, örtük ýa-da galam ýubka, klýoş jyns ýa-da mom, giň palazzo balakly jempir bilen A çyzykly ýubka bilen birleşdirip, duýgur, näzik we zenan eşikleri dörediň. Pes ökjeli, topuk aýakgaplary, lodkalar, baletkalar ýa-da krossowkaly goňur ýa-da gara beýik aýakgaplar, saýlanan stile baglylykda, jempir bilen gowy geçer.

siziň bahaňyz:
1 199 руб.
öňki baha
2 000 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar