ONLINE

Mari Kondonyň "jadyly arassalaýyş" kitaby

Artikul: 10110
Seriya: Faberlic book
ambarda bar
siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.

beýany häsiýetnama

Jadyly arassalaýyş kitaby : Ýaponiýanyň öýüňizi we durmuşyňyzy arassalamak sungaty.

Bu kitap arassaçylyk hakda, ýöne sözüň adaty manysynda däl. Dünýäde iň köp satylan ýazyjy Mari Kondo, töweregiňizdäki boşlugy durmuşyňyzy baky üýtgedýän görnüşde nädip tertipleşdirmelidigini düşündirýär.
Ýazyjy: "Gereksiz zatlar bilen aýrylyşanyňyzdan soň, özüňiziňki we umuman durmuşyňyzyň tertibini düzüp bilersiňiz" -diýdi.

Bu kitap durmuşyňyzy "täzelär". Bu diňe bir zatlar hakda däl, eýsem batyrlyk, öňe gitmek, özüňizi diňlemek we söýülýän, gadyrlanýan we hormatlanýan ýeriňizde bolmak islegi hakda.

agram: 252 gr

öndürüji ýurt:Russiýa

Faberlic book

Faberlic ASC-niň zakazy boýunça taýarlandy, Rusiya, Moskwa, Nikopolskaya köç., 4

siziň bahaňyz:
349 руб.
öňki baha
500 руб.
Bu hatryt bilen satyn alýarlar
Teklipler we teswirler: 1
seslenme goýmak üçin, içine girmeli ýa-da registrasiýa geçmeli
МЖ
Милена Ж.
717030796 | 01.02.2021
baha
Замечательная книга. Полезна будет тем кто решил навести порядок в своем доме и жизни. Читается легко. Рекомендую книгу к покупке.