Ýlymy derňewler

lab-3lab-4

Faberlic öz aktiwligi bilen ýlymy işler ugurda peýdaly tapawutlanýar. Bu derňewleriň netijelerini tenimize ýaşlyk we sagdynlyk berýän biziň innowasiýaly kosmetiki serişdelerimizde amala aşyrýarys

Faberlic kosmetik serişdeleriň düzümine we önümçiligine ylymy taýdan gatnasyk edýär. Önümçilikde ullanylýan maddalar ýokary hilli we uly çig öndürijilerden getirilýär.Emma Kosmetikanyň in birynjy peýdaly aýratynlygy - ýeketäk kislorod kompleksi(Aquaftem®, Novaftem – O2™), kislorody teniniň öýjüklerine ýetirmäne ukyply. Bu maddanyň esasynda AH SSSR ,Puşin ş. , öýjügiň biofiziki Institudynyň alymlarynyň ylymy işi durýar.

Aquaftem® kislorod kompleksiniň önümçiligi we ullanylşygy kosmetikada , we biziň kosmetik serişdelerimiziň düzüminde başgada ýeketäk bolan maddalar patentlanan we ýeketäk Faberlic kompaniýanyň eksklýuziw maddalary.

Biziň buýsanjymyz- Hususy ylymy işer merkezi. Biz owadanlygy gullug etmane birinji bilen ylymy goýärys.

Biz belli ylymy merkezler bilen aktiw hyzmatdaşlykda, mysal üçin öýjük biologiýa we gistologiýa MDU biologiki fakultediniň kafedrasy. Bular biz üçin öýjükleriň derňewini geçirýärler. Biz bilen Akademiýa Seçenow adyndaky Lukmançylyk hirurgiýa kafedrasy hem hyzmatdaşlykda. Bu ýerde Lazer bejermäni derňediler we netijä geldiler: Lazer täsirligu azot oksidlerini çykarmaga ýetirýär, bu bolsa öz tarapyndan . mikriçirkulýasiýany we bedeniňe kislorod ýetirmegini çaltlaşdyrýar we ýaralaryň çalt bitmegine ýetirýär.

lab-5lab-6

çykgyt bilen paýlaşmak